Opis usług ppoż

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektów

Oferujemy Państwu opracowanie oraz aktualizacje istniejących instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Po zapoznaniu się z obiektem i dokumentacją projektową określamy zakres wymagań jakie musi zawierać IBP. Do każdej instrukcji sporządzamy plany ewakuacyjne z rozmieszczonymi znakami i sprzętem ppoż. oraz plany zagospodarowania przestrzennego.
Instrukcja jest potwierdzeniem dla właściciela obiektu, firm ubezpieczeniowych i Państwowej Straży Pożarnej na wykonanie obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Opracowana dokumentacja opisowa i rysunkowa jest przechowywana w archiwum elektronicznym naszej firmy co pozwoli na sprawną aktualizację w przyszłości.

Koszt opracowania IBP już od 700 zł netto

Próbna ewakuacja obiektu

Przygotujemy Twoją załogę do sprawnej ewakuacji w przypadku takiej konieczności oraz sporządzimy odpowiednie plany i sprawdzimy ewakuację w praktyce.

A) Plany ewakuacji

Sporządzamy plany ewakuacyjne, zawierające wskazówki poruszania się w czasie ewakuacji oraz rozmieszczenie znaków i sprzętu przeciwpożarowego. Plany drukujemy w różnych formatach, w zależności od potrzeb klienta.
Plansze ewakuacyjne w sposób przejrzysty obrazują następujące elementy:

kategorie zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

podział obiektu na strefy pożarowe,

warunki ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

wskazanie dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów przeciwpożarowych.

Plansze ewakuacyjne rozmieszczone w budynku służą również do orientacji ludzi przebywających w obiekcie co do miejsca, w którym aktualnie się znajdują (zaznaczone miejsce „TU JESTEŚ”).

B) Próbna ewakuacja

Przygotowanie i przeprowadzanie ćwiczenia ewakuacji obiektów (opracowywanie procedur, współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, przyjęcie scenariusza pożaru), stosownie do wymogów polskiego prawa. Ewakuacja obiektu ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się wewnątrz, jest to istotny parametr w ocenie ryzyka ubezpieczenia na życie pracowników firmy. Przygotujemy i profesjonalnie wykonamy powyższą usługę, w taki sposób, że załoga Firmy opanuje procedury bezpieczeństwa i będziecie Państwo mile wspominać i oczekiwać na następną ewakuację... oby tylko próbną...

Stały nadzór ppoż/kompleksowy nadzór ppoż w obiekcie

W momencie podpisania umowy przejmujemy prowadzenie prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Do zadań inspektora będzie należało m.in.:

nadzór nad stanem bezpieczeństwa ppoż w budynku/ach,

sporządzanie protokołów ze stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie,

prowadzenie wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony ppoż,

oznakowanie obiektów znakami ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacyjnymi,

doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wymagań przeciwpożarowych,

korespondencja z Państwową Strażą Pożarną,

pomoc w usunięciu nakazów pokontrolnych,

wykonywanie planów ewakuacji, procedur ewakuacji ludzi i mienia,

pilnowanie wymaganych terminów przeglądów i konserwacji budynku, sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych,

prowadzenie dokumentacji prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,

organizowanie praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji,

Dodatkowo oferujemy w ramach współpracy specjalne zniżki na:

opracowanie i/lub aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych dla pracowników,

Koszt próbnej ewakuacji obiektu od 200 zł netto