Opis usług BHP

Nasza oferta - opis usług BHP

Ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy pracodawca ma obowiązek dokonania oceny ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy w swojej firmie.

Ocena ryzyka zawodowego to dokumentacja, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i świadomości pracowników na temat zagrożeń i bezpieczeństwa w pracy.

Każda ocena ryzyka zawodowego znajdująca się w naszej ofercie zawiera szczegółowy opis zawodu, opis metody według której została opracowana, wykaz zalecanych środków ochrony indywidualnej, wytyczne organizacyjne w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas pracy. Na końcu dokumentacji znajduje się również lista osób (pracowników), którzy zostali zapoznani z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego.

Prawidłowe dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego daje gwarancję pełnej świadomości o istniejących zagrożeniach na danym stanowisku pracy. Rzetelnie dokonana ocena ryzyka zawodowego zawiera wszystkie ewentualne zagrożenia. Pamiętaj, że sama dokumentacja to nie wszystko. Jeżeli stanowisko zostanie rozbudowane o nowy sprzęt, maszyny lub dojdzie do wypadku na stanowisku pracy, należy dokonać aktualizacji opracowanej oceny ryzyka zawodowego o nowe źródła zagrożeń.

Koszt opracowania oceny ryzyka: 100 zł netto.

Instrukcje BHP, PPoż., Higieniczno - Sanitarne, Pierwszej Pomocy

Instrukcja bhp stanowi obowiązkowy element bezpieczeństwa i higieny pracy w każdym zakładzie pracy. Pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualną instrukcję stanowiskową bhp stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników. Instrukcja bhp wymagana jest również przy obsłudze maszyn i innych urządzeniach technicznych, a także instrukcja bhp postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

Czy instrukcja bhp musi być wywieszona?

Nie. Jednak musi być ona dostępna dla pracowników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna być wywieszona instrukcja o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz instrukcja bhp w magazynie określająca sposoby składowania, pakowania, załadunku i transportu materiałów niebezpiecznych. Podczas instruktażu stanowiskowego każdy pracownik powinien zostać zapoznany z instrukcją stanowiskową bezpieczeństwa i higieny pracy.

Koszt opracowania Instrukcji już od 20 zł netto.

Dotacje z ZUS na poprawę BHP w zakładzie pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowi integralną część funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa i ma bezpośredni wpływ na różne aspekty jego działalności, w tym również na osiągane wyniki ekonomiczne.
Świadomość tego powinna towarzyszyć wszystkim decyzjom dotyczącym kształtowania warunków pracy [1]. Na zaniedbaniach w obszarze BHP tracą wszyscy – od pracowników po krajowe systemy ochrony zdrowia. Oznacza to jednak, że również wszyscy mogą skorzystać na lepszej polityce i praktykach. Kraje o niskich standardach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy zużywają cenne zasoby na leczenie urazów i chorób, których można było uniknąć. Wdrożenie solidnej strategii krajowej może przynieść wiele korzyści, do których należą:

zwiększenie wydajności dzięki zmniejszeniu poziomu absencji w wyniku choroby

zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej

utrzymanie aktywności zawodowej osób starszych

stymulowanie rozwoju efektywniejszych metod pracy i technologii

zmniejszenie liczby osób, które są zmuszone częściowo zrezygnować z pracy, by zaopiekować się członkiem rodziny

Obecnie powstała możliwość, aby w niesamowity sposób ograniczyć nakłady na bhp. Szczególnie mogą skorzystać na tym mikro i małe firmy. (1 - 49 pracowników). Wydatki zarówno na działania doradcze jak i inwestycyjne obecnie mogą być sfinansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach projektu utrzymania zdolności pracowników przez cały okres aktywności zawodowej. Aby skorzystać z dofinansowania, jakie oferuje ZUS na poprawę bhp w przedsiębiorstwie należy złożyć właściwie przygotowany wniosek.

Opracowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS już od 200 zł netto

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót

Instrukcje podwykonawców nie mogą mieć charakteru dokumentu „uniwersalnego” (tworzonego np. metodą „kopiuj – wklej”). Podwykonawcy powinni dostosowywać je do zadań wykonywanych na konkretnym placu budowy (w związku z obowiązującym planem BIOZ). Instrukcje te powinny zawierać następujące dane dotyczące:

realizowanej inwestycji,

wykonawcy i generalnego wykonawcy,

wykonywanych prac (okres i miejsce wykonywania, warunki atmosferyczne, zakres i kolejność wykonywania)

pracowników (stanowisko, zakres obowiązków i odpowiedzialności, wymagania kwalifikacyjne, liczba zatrudnionych),

sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania prac (nazwa, przeznaczenie, wymogi formalne),

substancji i materiałów niebezpiecznych.

Opracowanie IBWR już od 200 zł netto.