Nadzór BHP

OFERTA - Nadzór BHP

Do kogo skierowana jest usługa Outsourcingu?

Dotyczy zawodów i stanowisk, w których występuje narażenie na bardzo poważne niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem pracy, jak również wykonywania obowiązków typowo biurowych.

Dwa sposoby na osiągnięcie tego celu:
✓ outsourcing BHP oferowany przez wyspecjalizowaną firmę
✓ lub zatrudnienie specjalistów w tym zakresie na etat.

Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako zewnętrzna służba BHP na podstawie art. 237 §2 Kodeksu pracy.

Dlaczego Outsourcing bhp się opłaca?

Dzięki wykorzystaniu niezależnych specjalistów zewnętrznych można uzyskać bardziej rzetelne dane, co przekłada się na efektywniejszy nadzór nad warunkami pracy.

Zakres współpracy:

• analizujemy i oceniamy ryzyko zawodowego oraz sporządzamy dokumentację dotyczącą ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
• na bieżąco informujemy pracodawcę o stwierdzonych brakach i zagrożeniach występujących w zakładzie pracy oraz przedstawiamy wnioski profilaktyczne
w celu ich likwidacji,
• prowadzimy wszelką niezbędną dokumentacje dotyczącą bezpieczeństwa
i higieny pracy,
• opracowujemy zasady gospodarki odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej,
• sprawdzamy stanowiska pracy pod względem BHP i ergonomii pracy,
• opracowujemy instrukcje BHP i PPOŻ, regulamin pracy, procedury,
• sporządzamy okresowe kontrole i analizy stanu BHP,
• prowadzimy niezbędne rejestry wymagane przepisami prawa pracy,
• przeprowadzamy dochodzenia powypadkowe,
• wykonujemy tabele norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
• bierzemy udział w przeprowadzaniu badań czynników szkodliwych
i uciążliwych na stanowiskach pracy
• przeprowadzamy wstępne i okresowe szkolenia BHP (również on line),
• przeprowadzamy szkolenia przeciwpożarowe (również on line),
• organizujemy szkolenia z I pomocy przedmedycznej (również on line)rzemysłowy Sp. z o.o. ul. Wrocławska 93F, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 6

SZKOLENIA WSTĘPNE I OKRESOWE BHP

Zgodnie z obowiązującym prawem nie można dopuścić pracownika do pracy bez badań lekarskich orasz bez szkolenia BHP wstępnego. Szczegóły jak mają być przeprowadzane szkolenia BHP zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27 lipca 2004r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.)

Szkolenie BHP wstępne dzielimy na:

• Instruktaż wstępny.
Cel: zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartych w kodeksie pracy jak również z regulaminem zasad i bezpieczeństwa pracy obowiązujące w danym zakładzie pracy. W instruktażu ogólnym przeprowadzanym przez naszą firmę poruszamy również zasady pierwszej pomocy
• Instruktaż stanowiskowy.
Cel: zapoznanie pracowników ze sposobem wykonywania pracy, czynnikami środowiska pracy występujących na danym stanowisku, ryzykiem zawodowym oraz zasadami bezpiecznego wykonywania pracy. Instruktaż ten powinien być przeprowadzony również dla osób które zmieniają stanowisko pracy, lub zaistniały zmiany technologiczne w sposobie wykonywania pracy. Instruktaż powinien być przeprowadzony dla pracowników jak i osób odbywających praktyki.

Podstawa prawna:
§ 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

• Szkolenie okresowe BHP ma na celu przypomnienie i ugruntowanie posiadanej wiedzy. Częstotliwość przeprowadzenia szkolenia BHP zależy od rodzaju i warunków wykonywanej pracy.

Obowiązek odbycia szkolenia okresowego mają:

• osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;
• pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
• pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
• pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;
• pracownicy administracyjno-biurowi.

SZKOLENIE Z I POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Zgodnie z art 209¹ § 1 pkt.2 kodeksu pracy każdy z pracodawców jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. W związku z tym proponujemy 

Szkolenie z zakresu „Pierwszej pomocy przedmedycznej”

• Prowadzimy szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy wg najnowszych doktryn unijnych zalecanych przez Europejską Radę Resuscytacji. W programie praktyczna nauka prowadzenia resuscytacji na fantomach. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów pierwszej pomocy przedmedycznej.
•  Pomagamy w wyposażeniu w ratunkowy zestaw pierwszej pomocy zgodnie z wymogami sanitarnymi.

W trakcie szkolenia wykorzystujemy sprzęt szkoleniowy:

• fantomy –osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia
• szkoleniowy defibrylator AED
• podręczną apteczkę pierwszej pomocy – środki opatrunkowe
• prezentacje oraz filmy szkoleniowe

SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE

Szkolenie kierowane jest zarówno do pracodawców jak i pracowników.

Podstawa prawna:
1) art. 4 ust. 1 pkt 4a) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej
2) art.104 § 1 pkt. 8 ustawy Kodeks pracy.

• Szkolenia z ewakuacji budynku. Ofertę kierujemy głównie do małych i średnich przedsiębiorstw.

• Szkolenie wstępne – kierowane do pracowników nowo przyjmowanych i polega na zapoznawaniu ich  z „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” obowiązującą w obiektach.

• Szkolenie podstawowe – polega na zapoznaniu pracowników z:
• zagrożeniami pożarowymi występującymi w miejscu pracy,
• zadaniami i obowiązkami pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
• zadaniami i obowiązkami pracowników na wypadek pożaru,
• zasadami i sposobami użycia urządzeń gaśniczych,
• zasadami ewakuacji osób, za które odpowiedzialni są poszczególni pracownicy

Korzyści z przeprowadzonego szkolenia:

• Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy poprzez przepisowe zapoznanie pracowników z wymaganiami przeciwpożarowymi panującymi na terenie zakładu pracy oraz zdobycie prze nich wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
• Otrzymanie stosownego zaświadczenia o pozytywnym ukończeniu szkolenia przez uczestnika szkolenia.
• Uczestnicy w części praktycznej szkolenia gaszą prawdziwy ogień stosując podręczny sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu ich zakładu pracy.

E-LEARNING DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH, NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH ORAZ INŻYNIERYJNO - TECHNICZNYCH

E-learning to sposób zdalnego nauczania z wykorzystaniem Internetu i komputera.

Każdy z pracowników otrzymuję swój indywidualny klucz dostępu do szkolenia. Zaświadczenia wydawane są automatycznie po zakończonym szkoleniu.

Materiały przedstawione w szkoleniach e-learningowych są zgodne z ramowym programem szkoleń Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860)

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: dowolny

Proponujemy zapoznać się z krótką prezentację szkoleń jakie udostępniliśmy w postaci filmów multimedialnych. Dzięki nim, w łatwy sposób zobaczysz i zrozumiesz na czym polega BHP i Ochrona przeciwpożarowa w miejscu pracy.

E-LEARNING „CO KAŻY ....... MUSI WIEDZIEĆ O RODO?”

Nasze e-szkolenia z serii: „Co każdy ....... musi wiedzieć o RODO?” dostarczają kompletu jasno podanych, najbardziej potrzebnych informacji oraz praktycznych wskazówek, których odpowiednie wykorzystanie powinno wystarczyć do tego, żeby sprostać nowym wymaganiom, dotyczącym ochrony danych osobowych.

Przygotowaliśmy oddzielne, specjalnie sprofilowane e-szkolenia dostarczające wiedzy konkretnie potrzebnej branży hotelarska, dyrektorom szkół i innych placówek edukacyjnych oraz drobnym przedsiębiorcom. Każda taka grupa ma swoje specyficzne problemy i potrzebuje innych rozwiązań.

OPIS PROBLEMU:

Europejskie Rozporządzenie (zwane w skrócie RODO) wprowadza nową filozofię działania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Obecnie każda firma będzie musiała prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych, wykonywać procedury oceny ryzyk, spełniać obowiązek informacyjny (na przykład wobec swoich pracowników) realizować prawa do przenoszenia danych oraz do bycia zapomnianym. Każda firma będzie zobowiązana do prowadzenia rejestru naruszeń oraz do zgłaszania incydentów do Urzędu Ochrony Danych w ciągu 72 h pod groźbą kary do 10 mln złotych, za zaniechanie tego obowiązku (do 100.000 złotych w przypadku instytucji publicznych, na przykład szkół). Co więcej, teraz wszyscy będę musieli zadbać o skuteczności podejmowanych działań i prowadzić dokumentację, która umożliwi wykazanie, że wszystko robili z należytą starannością w chwili zaistnienia takiej potrzeby (obowiązuje zasada rozliczalności).

Dlatego RODO nie można zlekceważyć. Wszyscy administratorzy danych muszą podjąć wiele konkretnych działań, aby przygotować się do sprostania nowym wymaganiom i podnieść poziom świadomości powagi problemu ochrony danych osobowych w firmach i instytucjach, którymi zarządzają. Dla każdego te wyzwania będą wyglądało nieco inaczej.

U nas każdy otrzyma uporządkowany pakiet wiedzy dopasowanej do jego potrzeb.

CENNIK OUTSOURCING*

Liczba osób zatrudnionych w firmie Miesięczna kwota netto za obsługę BHP i PPOŻ organizacji Miesięczna kwota za każdego nowego pracownika doliczana przy zmianie stanu osobowego
0-10 od 190 zł +20 zł
11-20 od 249 zł
21-30 od 299 zł +15 zł
31-40 od 349 zł
41-50 od 399 zł
51-60 od 499 zł +10 zł
61 i więcej od 599 zł

* Do cen za Outsourcing BHP i PPOŻ należy doliczyć VAT
Cena obejmuje przyjazd do firmy. Liczba przyjazdów ustalana jest indywidualnie.